Leësplenks-je óppen sjoeël

In 2015 hant vier, vuur ós 35-jöarieg joebielejoem, e leësplenks-je losse maache. Ainfache wöad mit sjieke tseechnoenge van ’t Margot Senden. Mit d’r erlues van die plenks-jer hant vier dat nemlieje als poster losse maache en doanoa hant vier die rónkjebraad noa alle basissjoeële i Kirchroa…….

Dat is alwerm bauw e joar jeleie evvel de foto doava sjtóng nog nit óp ós heemzie. Vanaaf noen waal…….

Ózze vuurzitsender, d’r John, bringt ós leësplenks-je als poster noa alle basissjoeële i Kirchroa……. In ’t hollensj: “Wethouder Bok (Cultuur) en wethouder Schlangen (Onderwijs) brachten het leesplankje naar de leerlingen van Basisschool St. Ursula.“

Doa sjtóng doe ’t nemlieje bij jesjrève:

 

In het kader van het 35-jarig bestaan van Dialekverain D’r Wauwel uit Kerkrade-West hebben de leden van deze vereniging een leesplankje met alledaagse Kerkraadse dialectwoordjes samengesteld. Dit plankje is in het jubileumjaar als placemat gratis verstrekt aan de bezoekers van de jaarlijkse dialectavond en was daarna te koop bij de vereniging. Er bleek grote vraag te zijn naar het leesplankje en een tweede druk werd al na enkele weken besteld. Vervolgens hebben de leden van de dialectvereniging het idee geopperd om dit plankje in postervorm cadeau te doen aan alle basisscholen van Kerkrade. Wethouder Jo Bok en wethouder Jo Schlangen hebben deze poster, namens D’r Wauwel, aan de basisscholen aangeboden.

Dialect

Een paar jaar geleden heeft de gemeentelijke dialectwerkgroep een enquête gehouden onder de ouders van alle Kerkraadse basisschoolleerlingen. De respons bij deze enquête was met maar liefst 57% (= 1676 ouders) verrassend hoog. 49% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen dialect spreken en 71,9% van de ouders geeft aan het belangrijk te vinden dat hun kinderen kennis hebben van het Kerkraads dialect. De poster komt tegemoet aan die wensen van de ouders. De scholen hoeven alleen maar de poster op een centrale plaats in het schoolgebouw op te hangen en de kinderen zullen vanzelf hun leergierigheid prikkelen als ze de woordjes bij de betreffende tekeningen zien staan. D’r Wauwel heeft daarbij bewust gekozen voor woorden die in het alledaags gebruik vaak vernederlands worden of voor woorden die gewoon heel leuk zijn. Een greep uit de woordjes: ing oamezeek (een mier), inne kuusj (een varken), inne miepmop (een vlinder), e ies-je (een ijsje), e plets-je (een koekje).

Ózze naam ”D’r Wauwel”

De vasteloavendstsiedónk van d’r ieësjte vasteloavendsverain va Kirchroa-West ”De Doemedrieënere 1935” heesjet ”D’r Wauwel”.

Dis tradietsiejoeën hant vier ópjepakd. Zoeëwaal ózze verain, wie de vasteloavendstsiedónk hant d’r naam ”D’r Wauwel” krèje.

Wat wil en wat deet ”D’r Wauwel”?
  • Ós moddersjproach in iere haode.
  • Sjrievere ing buun jeëve um mit anger sjrievere sjpas an ós moddersjproach tse beleëve.
  • Auw koeltoerdenkmaler i Kirchroa-West beware.
  • Ing kier in ’t joar inne dialekoavend haode.
  • Vuur de vasteloavend ing wietsieje vasteloavendstsiedónk maache.
  • Ing kier in ’t joar inne jemuutlieje wauweldaag hoade vuur de mitjelieder en hönne partner.
  • Óp verainsfèster van anger veraine vuurleëze va jediechte en jesjiechtens.