Alaaf D’r Wauwel!

De tsiedónk vuur Kirchroa-West, d’r VVKW en vuur Hoeëgheet Tim I is veëdieg en hu weëde de letste van de 8000 sjtuk in de brivvebuse jewórpe. Vól sjpas, kluur, wietze, jesjiechtens, pleëtjer, fotoots en zoeë vöal mieë um tse tseeche dat d’r vasteloavend i West sjpringleëvend is. Vuur al diejinnieje die de tsiedónk nit krient (al die anger vieëdele va Kirchroa) of vuur diejinnieje die inne sjunne Nè/Nè-sticker óp de brivvebus jekleëfd hant, kan me hei de tsiedónk óch diejietaal besjnautse….. Voal sjpas d’r mit en dinkt dra wa; Modders erve darf nit sjterve!

Sjunne vasteloavend tsezame!

D’r Wauwel

Lang leëve d’r Palletti!

Kirchroa hat aafjelofe joar werm e sjun bild kanne plaatsje. “Viva la Vida” is d’r naam, sjteet bij de Rodahal en is koalieg tse misse. Me kan jeweun nit d’r neëver kieke en of me ’t noen sjun vingt of nit, ’t maat jet los bij de lu. En dat is jraad d’r tswek van e bild. Evvel, “Viva la Vida” is noen ejentlieg inne naam deë nit richtieg bij ós Kirchröadsjer past en doa wille vier jeer jet aa endere. Viere mene, de mieëtste bilder i Kirchroa hant inne eje naam, wa. Inne naam  deë ós in inne sjlaag alles zeët: tsem baisjpiel d’r Knub, ’t Jupje óp d’r Carboonplai en ózze Joep óp d’r Maat. En wat kan dan besser passe bij “Viva la Vida” wie zienne nuie, Kirchröadsjer naam, d’r Palletti!

En um dat richtieg bekank tse maache en ónger de lu tse bringe, hant d’r Loek van de Weijer mit wöad en d’r Paul Weële mit moeziek ’t lidsje van d’r Palletti jemaad. Vöal sjpas mit loestere, zinge en leëze. D’r Palletti is jeboare! Va hatse wa….

 

D’r Paletti

refreng:

Paletti, Paletti, Paletti…… noe kiek ‘m doa ins sjtoa
Paletti, Paletti, Paletti…… Viva la Vida i Kirchroa
Jans Kirchroa zal ‘t wisse
vier junt werm jenisse
kiek ins doa, doa is heë doch, d’r Paletti vuur ós doa
Paletti, Paletti, Paletti…… Viva la Vida i Kirchroa

sjtroof 1:

i Kirchroa is alles Paletti, dat weëd hei döks jezaad
bij de Rodahal doa sjteet de nui leëvensvräud paraat
en jeet ing kier jet sjeef, of kunt ‘t jet tse kót
dan is doa d’r Paletti, deë jieët ós nuie mód

sjtroof 2:

d’r Joep zeët ’t is woar, d’r Paletti kiekt vuuroes
i Kirchroa is alles jód, vier hant jenóg in hoes
vuur al wat kómme jeet, sjrekke vier nit tseruk
deë tröatekops-Paletti  bringt vertrouwe en jeluk

sjtroof 3:

Kirchroa hat sjun zaachens, um sjtoots dróp tse zieë
vasteloavend, Roda, W.M.C.  en nog vöal mieë
vier hant ing eje sjproach, dat is ‘t Kirchröadsj plat
en noen óch d’r Paletti, d’r bewaacher van ós sjtad

“Went pieng weëd leed, is ’t tsiet dat me jeet!”

Mit leefde en respek jedenke vier ós José Maijer

Mondieg d’r 23ste oktober 2017 is ’t José an zieng letste rees bejonne. Mieë wie achtsing joar woar ’t José mitjlied van D’r Wauwel en bauw tsing joar woar ‘t ózze tsaalmeester. ’t Hat jesjrève en vuurjedrage. In de vasteloavendstsiedónk va Kirchroa-West hat ’t óch ummer d’r hoemoor vónge deë ’t leëve dat sjun tsiepfelsje zane jieët. ’t José is in 2000 bij d’r verain kómme um jet tseechenoenge tse maache vuur de vasteloavendstsiedónk. Tusjetsiets hat ’t d’r potloeëd vuur d’r computer jetoesjd en is ’t bejonne mit ’t sjrieve va jediechte en jesjiechtens…….

 

’t Annie en d’r Maurice hant in d’r oktober e jediecht jesjrève tsem jedenke an ’t José.

John Vandeberg,
vuurzitsender

 

`t José

Nit ierlieg dat `t zoeë is kómme
Iech dink an diech mit inne laach
Die jezich, dieng “mie-miek”, ’t verwóngerd kieke
Dat alles hat diech jroeës en jeliebd jemaad

 

Dieng ierliegheet uvver alle dinger
Doe pakkets de kouw ummer bij de heure
Dieng zagenswies: “ ‘t is nit angesj!”
Die motto: “durchjoa en nit zeure”

 

Doe has jeleëfd, jelaachd, jekrèsje
Doe jongs durch mit jouwe mód
Iech han diech in mie hats jesjlaose
En vuur miech veult dat jans jód

 

Iech sjaam miech óch nit vuur mieng troane
Troane zunt d’r jruetste sjats
Troane laache, troane kriesje
Troane zunt de perle van ós hats

 

Annie Lenartz,
oktober 2017

 

Zuk miech nit

Zuk miech nit in dieng jedanke

Zuk miech nit in duuster lit

Zuk miech nit, sjei oes mit jranke

Noa wat woar, dat bringt ’t nit

Blief nit hange in jesjiechte

Blief nit hoffe óp jet nuits

Sjrief dieng eje kapietele

En vrui diech óp wie-ts te dan jruits

Wils-te miech noen wirklieg vinge

Zoeë wied voet bin iech doch nit

Ving miech in die sjpeiel-bild

Veul die hats, doa woa iech zits

Jeleuf in miech en in dat wónger

Zuk miech nit, dat hoef nit mieë

Iech han miech in diech jevónge

Mieng leefde zal vuur ummer zieë

 

Maurice Hinzen,
oktober 2017

Darve vier vuursjtelle….

Darve vier kót vuursjtelle, ós jungste mitjlied (nit wat leëftsiet betruft wa), d’r Sjeng Strouven. De aafjelofe monde is heë bij ós kómme sjnoepere en is d’rhinger kómme dat heë bij ós óp de richtieje plaatsj is. En doa zunt vier jans vroeë mit en vuur en um. D’r Sjeng (richtieje vuurnaam Eugène evvel jidderinne zeët Sjeng) hat nit alling ing jaaf um fain dinger tse sjrieve ónger d’r naam “Sjengke Sjlauwberjer” evvel óch wat tseechene en sjildere aa-jeet, is d’r Sjeng wirklieg jód dróp. Klietsjt mar ins op de tswai links hei ónger um tse kieke wat d’r Sjeng zoeë allenui bedinkt en maat. Vöal sjpas mit jenisse…… En Sjeng, va hatse welkom bij d’r Wauwel wa….

 

http://www.art-design-eugstro.nl//NL/index.htm  doa vingt `t aa mit de bilder.

http://www.art-design-eugstro.nl/Plat/Sjengke.html de sjtukker in ’t plat.

Leësplenks-je óppen sjoeël

Vurrieg joar hant vier, vuur ós 35-jöarieg joebielejoem, e leësplenks-je losse maache. Ainfache wöad mit sjieke tseechnoenge van ’t Margot Senden. Mit d’r erlues van die plenks-jer hant vier dat nemlieje als poster losse maache en doanoa hant vier die rónkjebraad noa alle basissjoeële i Kirchroa…….

Dat is alwerm bauw e joar jeleie evvel de foto doava sjtóng nog nit óp ós heemzie. Vanaaf noen waal…….

Ózze vuurzitsender, d’r John, bringt ós leësplenks-je als poster noa alle basissjoeële i Kirchroa……. In ’t hollensj: “Wethouder Bok (Cultuur) en wethouder Schlangen (Onderwijs) brachten het leesplankje naar de leerlingen van Basisschool St. Ursula.“

Doa sjtóng doe ’t nemlieje bij jesjrève:

 

In het kader van het 35-jarig bestaan van Dialekverain D’r Wauwel uit Kerkrade-West hebben de leden van deze vereniging een leesplankje met alledaagse Kerkraadse dialectwoordjes samengesteld. Dit plankje is in het jubileumjaar als placemat gratis verstrekt aan de bezoekers van de jaarlijkse dialectavond en was daarna te koop bij de vereniging. Er bleek grote vraag te zijn naar het leesplankje en een tweede druk werd al na enkele weken besteld. Vervolgens hebben de leden van de dialectvereniging het idee geopperd om dit plankje in postervorm cadeau te doen aan alle basisscholen van Kerkrade. Wethouder Jo Bok en wethouder Jo Schlangen hebben deze poster, namens D’r Wauwel, aan de basisscholen aangeboden.

Dialect

Een paar jaar geleden heeft de gemeentelijke dialectwerkgroep een enquête gehouden onder de ouders van alle Kerkraadse basisschoolleerlingen. De respons bij deze enquête was met maar liefst 57% (= 1676 ouders) verrassend hoog. 49% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen dialect spreken en 71,9% van de ouders geeft aan het belangrijk te vinden dat hun kinderen kennis hebben van het Kerkraads dialect. De poster komt tegemoet aan die wensen van de ouders. De scholen hoeven alleen maar de poster op een centrale plaats in het schoolgebouw op te hangen en de kinderen zullen vanzelf hun leergierigheid prikkelen als ze de woordjes bij de betreffende tekeningen zien staan. D’r Wauwel heeft daarbij bewust gekozen voor woorden die in het alledaags gebruik vaak vernederlands worden of voor woorden die gewoon heel leuk zijn. Een greep uit de woordjes: ing oamezeek (een mier), inne kuusj (een varken), inne miepmop (een vlinder), e ies-je (een ijsje), e plets-je (een koekje).

En jewonne hat………

Ja leef puzel-vrung, óp ózze Wauwel-oavend hant vier inne puzel oes-jedeeld en d’r janse tswek woar um deë puzel (jemaad durch ós Elly Pluijmen wa) jans oes tse vulle en doanoa lettersjer bij-ee tse zuemere doamit dat ing luezoeng droes koam. En dat woar “Sjpas i Kirchroa”. Oes al die name die dat jód hauwe (en die d’r puzel óch jans jód hauwe jemaad) hant ’t Elly en ’t José ’t Serrah (de doater van d’r Hans en ’t Tamara van ’t nemlieje blommejesjef) d’r jewinner losse oes-zukke. En jewonne hat d’r heer Peter Steijvers oes Heële! Heë hat doamit vrijkate jewonne vuur ózze nieëkste Wauwel-oavend  2018. Wienieë dat dat is, losse vier uuch nog waal wisse.

Evvel namens d’r janse Wauwel, heer Steijvers, va hatse jrateleerd mit deë sjunne pries en vier bejrusse uuch jeer óp ózze Wauwel-oavend!

 

’t Jeet dróp aa….

’t Jeet dróp aa, leef Wauwelvrung, ózze dialek-oavend mit dis joar sjproach oes Heële, Zitterd en oes ’t sjunste óp de welt. Mit jezank oes Mastrich, Zjwame en Kirchroa. Mit vuur ós tswai nui name óp ós tejater-buun, d’r Hans Hirsch  en d’r Sander Mesters, die mit ’t Tamara Hodzelmans en d’r Kevin Renierkens tseeche wat me mit sjproach kan doeë. Ós eje mitjlieder zunt óch dis joar werm jód vertroane en d’r Jan Gouders sjpilt alles wie oes de ef an-ee. Vier zient ós kómmende zamsdieg in ’t Sjtaater Hoes wa!

En ziet uur dan ózze vuurzitsender, jef hem e henke en  jrateleer hem dan va hatse mit zienne verjoardaag. D’r John Vandeberg hat huu verjoardaag en hoft uuch allenäu tse zieë kómmende zamsdieg woa heë uuch va hatse zal bejrusse…

Bis dan wa!