Wauwel oavend 2019

Óp zamsdieg d’r 23e meëts weëd ózze Wauwel oavend jehaode. Dis kier zal dat in ’t Westhoes plaatsj vinge mit óptreënens van ós eje mitjlieder, mit moeziek van d’r Ivo Rosbeek, mit ’t Annie Franssen dat ing klasse jesjiechte mit bringt en mit Tamara Hodzelmans en Hans Hirsch als Bep en Sjir óp de buun. D’r vuurverkoof bejint óp d’r 1e meëts en de kate koste € 9,– ’t sjtuk.

Hoffentlieg zient vier uuch allemoal d’r 23e meëts in ’t Westhoes ónger ’t motto: “Modders erve darf nit sjerve!”

Bis dan wa!

D’r Wauwel 2019 is oes

Vanaaf d’r 6e jannewaar is d’r nuie Wauwel uvveral i Kirchroa-West tse vinge, en óch nog hei en doa boese West. Noen hat Hoeëgheet Prins Timo I dan óch zieng eje tsiedónk en doamit alle vieëdele van West woa heë mit die daag d’r Hersjer is. Vuur diejinnieje die de tsiedónk nit krient (Nè/nè sjtikkere wille doa waal ins bij helpe), kant uur ze hei diejietaal tseruk vinge. Vöal sjpas d’r mit en inne sjunne vasteloavend jewunsjd wa.

Platbook 19 is oes!

Platbook 19 is vanaaf aafjelofe zamsdieg óp d’r maat. En doa sjtunt, neëver jans vöal anger sjrievere oes jans Limburg, de nemlieje Kirchröadsjer sjrievere drin mit jediechte en jesjiechte uvver ’t thema “Wie wasser en vuur”. Vanoes d’r Wauwel kant uur ós mitjlieder d’r Maurice Hinzen en d’r Sjeng Strouven in dat nui Platbook vinge. En ’t sjtuksje van d’r Sjeng hat zoeëvöal los jemaad bij ’t Octavie Wolters (de redactrice van dis oesjaaf), dat  dat zoeëjaar de tsiedóank jehaold hat!

Vier zunt sjtoots wie Oskar óp d’r Sjeng Strouven en jratelere hem doamit va hatse!

Wilt uur jeer wisse wat allemoal drin sjteet? Ónger angere bij de Leeskunst kant uur Platbook 19 krieje. Vöal sjpas mit leëze wa!

Hei kant uur ’t sjtuk oes de tsiedónk tseruk vinge…..:   Sjeng

 

Maurice Hinzen Narrekap dräjer 2018

“Jepeëdskutteld” zaat heë zelver druvver. Ós mitjlied, Maurice Hinzen, kroog in ing bomvol Rodahal bij de Vetdonnesjdiegzietsoeng de Narrekap 2018 oesjerikd, namens d’r Narrekap-dräjere verain en oes heng van de Hoeëgheet Jordy I. Dis kap kroog heë vuur zie sjriefwerk in ós móddersjproach mit en vuur (ónger angere) d’r Wauwel, d’r KVV, Canta Young, De Kling van d’r Lambeëtes, zieng Sjtèchneëlsjer en vuur nog ing haffel anger zaachens woamit heë verzukt  um ós plat en ózze vasteloavend in iere tse haode. Maurice, va hatse jrateleerd wa!

Alaaf D’r Wauwel!

De tsiedónk vuur Kirchroa-West, d’r VVKW en vuur Hoeëgheet Tim I is veëdieg en hu weëde de letste van de 8000 sjtuk in de brivvebuse jewórpe. Vól sjpas, kluur, wietze, jesjiechtens, pleëtjer, fotoots en zoeë vöal mieë um tse tseeche dat d’r vasteloavend i West sjpringleëvend is. Vuur al diejinnieje die de tsiedónk nit krient (al die anger vieëdele va Kirchroa) of vuur diejinnieje die inne sjunne Nè/Nè-sticker óp de brivvebus jekleëfd hant, kan me hei de tsiedónk óch diejietaal besjnautse….. Voal sjpas d’r mit en dinkt dra wa; Modders erve darf nit sjterve!

Sjunne vasteloavend tsezame!

D’r Wauwel

Lang leëve d’r Palletti!

Kirchroa hat aafjelofe joar werm e sjun bild kanne plaatsje. “Viva la Vida” is d’r naam, sjteet bij de Rodahal en is koalieg tse misse. Me kan jeweun nit d’r neëver kieke en of me ’t noen sjun vingt of nit, ’t maat jet los bij de lu. En dat is jraad d’r tswek van e bild. Evvel, “Viva la Vida” is noen ejentlieg inne naam deë nit richtieg bij ós Kirchröadsjer past en doa wille vier jeer jet aa endere. Viere mene, de mieëtste bilder i Kirchroa hant inne eje naam, wa. Inne naam  deë ós in inne sjlaag alles zeët: tsem baisjpiel d’r Knub, ’t Jupje óp d’r Carboonplai en ózze Joep óp d’r Maat. En wat kan dan besser passe bij “Viva la Vida” wie zienne nuie, Kirchröadsjer naam, d’r Palletti!

En um dat richtieg bekank tse maache en ónger de lu tse bringe, hant d’r Loek van de Weijer mit wöad en d’r Paul Weële mit moeziek ’t lidsje van d’r Palletti jemaad. Vöal sjpas mit loestere, zinge en leëze. D’r Palletti is jeboare! Va hatse wa….

 

D’r Paletti

refreng:

Paletti, Paletti, Paletti…… noe kiek ‘m doa ins sjtoa
Paletti, Paletti, Paletti…… Viva la Vida i Kirchroa
Jans Kirchroa zal ‘t wisse
vier junt werm jenisse
kiek ins doa, doa is heë doch, d’r Paletti vuur ós doa
Paletti, Paletti, Paletti…… Viva la Vida i Kirchroa

sjtroof 1:

i Kirchroa is alles Paletti, dat weëd hei döks jezaad
bij de Rodahal doa sjteet de nui leëvensvräud paraat
en jeet ing kier jet sjeef, of kunt ‘t jet tse kót
dan is doa d’r Paletti, deë jieët ós nuie mód

sjtroof 2:

d’r Joep zeët ’t is woar, d’r Paletti kiekt vuuroes
i Kirchroa is alles jód, vier hant jenóg in hoes
vuur al wat kómme jeet, sjrekke vier nit tseruk
deë tröatekops-Paletti  bringt vertrouwe en jeluk

sjtroof 3:

Kirchroa hat sjun zaachens, um sjtoots dróp tse zieë
vasteloavend, Roda, W.M.C.  en nog vöal mieë
vier hant ing eje sjproach, dat is ‘t Kirchröadsj plat
en noen óch d’r Paletti, d’r bewaacher van ós sjtad

“Went pieng weëd leed, is ’t tsiet dat me jeet!”

Mit leefde en respek jedenke vier ós José Maijer

Mondieg d’r 23ste oktober 2017 is ’t José an zieng letste rees bejonne. Mieë wie achtsing joar woar ’t José mitjlied van D’r Wauwel en bauw tsing joar woar ‘t ózze tsaalmeester. ’t Hat jesjrève en vuurjedrage. In de vasteloavendstsiedónk va Kirchroa-West hat ’t óch ummer d’r hoemoor vónge deë ’t leëve dat sjun tsiepfelsje zane jieët. ’t José is in 2000 bij d’r verain kómme um jet tseechenoenge tse maache vuur de vasteloavendstsiedónk. Tusjetsiets hat ’t d’r potloeëd vuur d’r computer jetoesjd en is ’t bejonne mit ’t sjrieve va jediechte en jesjiechtens…….

 

’t Annie en d’r Maurice hant in d’r oktober e jediecht jesjrève tsem jedenke an ’t José.

John Vandeberg,
vuurzitsender

 

`t José

Nit ierlieg dat `t zoeë is kómme
Iech dink an diech mit inne laach
Die jezich, dieng “mie-miek”, ’t verwóngerd kieke
Dat alles hat diech jroeës en jeliebd jemaad

 

Dieng ierliegheet uvver alle dinger
Doe pakkets de kouw ummer bij de heure
Dieng zagenswies: “ ‘t is nit angesj!”
Die motto: “durchjoa en nit zeure”

 

Doe has jeleëfd, jelaachd, jekrèsje
Doe jongs durch mit jouwe mód
Iech han diech in mie hats jesjlaose
En vuur miech veult dat jans jód

 

Iech sjaam miech óch nit vuur mieng troane
Troane zunt d’r jruetste sjats
Troane laache, troane kriesje
Troane zunt de perle van ós hats

 

Annie Lenartz,
oktober 2017

 

Zuk miech nit

Zuk miech nit in dieng jedanke

Zuk miech nit in duuster lit

Zuk miech nit, sjei oes mit jranke

Noa wat woar, dat bringt ’t nit

Blief nit hange in jesjiechte

Blief nit hoffe óp jet nuits

Sjrief dieng eje kapietele

En vrui diech óp wie-ts te dan jruits

Wils-te miech noen wirklieg vinge

Zoeë wied voet bin iech doch nit

Ving miech in die sjpeiel-bild

Veul die hats, doa woa iech zits

Jeleuf in miech en in dat wónger

Zuk miech nit, dat hoef nit mieë

Iech han miech in diech jevónge

Mieng leefde zal vuur ummer zieë

 

Maurice Hinzen,
oktober 2017

Darve vier vuursjtelle….

Darve vier kót vuursjtelle, ós jungste mitjlied (nit wat leëftsiet betruft wa), d’r Sjeng Strouven. De aafjelofe monde is heë bij ós kómme sjnoepere en is d’rhinger kómme dat heë bij ós óp de richtieje plaatsj is. En doa zunt vier jans vroeë mit en vuur en um. D’r Sjeng (richtieje vuurnaam Eugène evvel jidderinne zeët Sjeng) hat nit alling ing jaaf um fain dinger tse sjrieve ónger d’r naam “Sjengke Sjlauwberjer” evvel óch wat tseechene en sjildere aa-jeet, is d’r Sjeng wirklieg jód dróp. Klietsjt mar ins op de tswai links hei ónger um tse kieke wat d’r Sjeng zoeë allenui bedinkt en maat. Vöal sjpas mit jenisse…… En Sjeng, va hatse welkom bij d’r Wauwel wa….

 

http://www.art-design-eugstro.nl//NL/index.htm  doa vingt `t aa mit de bilder.

http://www.art-design-eugstro.nl/Plat/Sjengke.html de sjtukker in ’t plat.

D’r Wauwel i Waobich

Aafjelofe vriedieg, d’r 23e joenie, woare ’t Jessie en d’r Maurice tse vinge in “An d’r Put”, ’t “multifunctioneel centrum” va Waobich. Doa hant zie jediechsjere en sjlauwberjere vuurjedraje bij de mitjliederverzamloeng van “Zij-Actief”. En dat woar wirklieg ing sjpas um mit tse maache. Inne jemuutlieje oavend en ónjetswónge laache mit alle vrauwlu in d’r zaal.

’t Jessie Spin lieët de dame va “Zij-Actief” jenisse van Modders erve oes ’t Sjunste óp de welt