En jewonne hat………

Ja leef puzel-vrung, óp ózze Wauwel-oavend hant vier inne puzel oes-jedeeld en d’r janse tswek woar um deë puzel (jemaad durch ós Elly Pluijmen wa) jans oes tse vulle en doanoa lettersjer bij-ee tse zuemere doamit dat ing luezoeng droes koam. En dat woar “Sjpas i Kirchroa”. Oes al die name die dat jód hauwe (en die d’r puzel óch jans jód hauwe jemaad) hant ’t Elly en ’t José ’t Serrah (de doater van d’r Hans en ’t Tamara van ’t nemlieje blommejesjef) d’r jewinner losse oes-zukke. En jewonne hat d’r heer Peter Steijvers oes Heële! Heë hat doamit vrijkate jewonne vuur ózze nieëkste Wauwel-oavend  2018. Wienieë dat dat is, losse vier uuch nog waal wisse.

Evvel namens d’r janse Wauwel, heer Steijvers, va hatse jrateleerd mit deë sjunne pries en vier bejrusse uuch jeer óp ózze Wauwel-oavend!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *