“Went pieng weëd leed, is ’t tsiet dat me jeet!”

Mit leefde en respek jedenke vier ós José Maijer

Mondieg d’r 23ste oktober 2017 is ’t José an zieng letste rees bejonne. Mieë wie achtsing joar woar ’t José mitjlied van D’r Wauwel en bauw tsing joar woar ‘t ózze tsaalmeester. ’t Hat jesjrève en vuurjedrage. In de vasteloavendstsiedónk va Kirchroa-West hat ’t óch ummer d’r hoemoor vónge deë ’t leëve dat sjun tsiepfelsje zane jieët. ’t José is in 2000 bij d’r verain kómme um jet tseechenoenge tse maache vuur de vasteloavendstsiedónk. Tusjetsiets hat ’t d’r potloeëd vuur d’r computer jetoesjd en is ’t bejonne mit ’t sjrieve va jediechte en jesjiechtens…….

 

’t Annie en d’r Maurice hant in d’r oktober e jediecht jesjrève tsem jedenke an ’t José.

John Vandeberg,
vuurzitsender

 

`t José

Nit ierlieg dat `t zoeë is kómme
Iech dink an diech mit inne laach
Die jezich, dieng “mie-miek”, ’t verwóngerd kieke
Dat alles hat diech jroeës en jeliebd jemaad

 

Dieng ierliegheet uvver alle dinger
Doe pakkets de kouw ummer bij de heure
Dieng zagenswies: “ ‘t is nit angesj!”
Die motto: “durchjoa en nit zeure”

 

Doe has jeleëfd, jelaachd, jekrèsje
Doe jongs durch mit jouwe mód
Iech han diech in mie hats jesjlaose
En vuur miech veult dat jans jód

 

Iech sjaam miech óch nit vuur mieng troane
Troane zunt d’r jruetste sjats
Troane laache, troane kriesje
Troane zunt de perle van ós hats

 

Annie Lenartz,
oktober 2017

 

Zuk miech nit

Zuk miech nit in dieng jedanke

Zuk miech nit in duuster lit

Zuk miech nit, sjei oes mit jranke

Noa wat woar, dat bringt ’t nit

Blief nit hange in jesjiechte

Blief nit hoffe óp jet nuits

Sjrief dieng eje kapietele

En vrui diech óp wie-ts te dan jruits

Wils-te miech noen wirklieg vinge

Zoeë wied voet bin iech doch nit

Ving miech in die sjpeiel-bild

Veul die hats, doa woa iech zits

Jeleuf in miech en in dat wónger

Zuk miech nit, dat hoef nit mieë

Iech han miech in diech jevónge

Mieng leefde zal vuur ummer zieë

 

Maurice Hinzen,
oktober 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *