Lang leëve d’r Palletti!

Kirchroa hat aafjelofe joar werm e sjun bild kanne plaatsje. “Viva la Vida” is d’r naam, sjteet bij de Rodahal en is koalieg tse misse. Me kan jeweun nit d’r neëver kieke en of me ’t noen sjun vingt of nit, ’t maat jet los bij de lu. En dat is jraad d’r tswek van e bild. Evvel, “Viva la Vida” is noen ejentlieg inne naam deë nit richtieg bij ós Kirchröadsjer past en doa wille vier jeer jet aa endere. Viere mene, de mieëtste bilder i Kirchroa hant inne eje naam, wa. Inne naam  deë ós in inne sjlaag alles zeët: tsem baisjpiel d’r Knub, ’t Jupje óp d’r Carboonplai en ózze Joep óp d’r Maat. En wat kan dan besser passe bij “Viva la Vida” wie zienne nuie, Kirchröadsjer naam, d’r Palletti!

En um dat richtieg bekank tse maache en ónger de lu tse bringe, hant d’r Loek van de Weijer mit wöad en d’r Paul Weële mit moeziek ’t lidsje van d’r Palletti jemaad. Vöal sjpas mit loestere, zinge en leëze. D’r Palletti is jeboare! Va hatse wa….

 

D’r Paletti

refreng:

Paletti, Paletti, Paletti…… noe kiek ‘m doa ins sjtoa
Paletti, Paletti, Paletti…… Viva la Vida i Kirchroa
Jans Kirchroa zal ‘t wisse
vier junt werm jenisse
kiek ins doa, doa is heë doch, d’r Paletti vuur ós doa
Paletti, Paletti, Paletti…… Viva la Vida i Kirchroa

sjtroof 1:

i Kirchroa is alles Paletti, dat weëd hei döks jezaad
bij de Rodahal doa sjteet de nui leëvensvräud paraat
en jeet ing kier jet sjeef, of kunt ‘t jet tse kót
dan is doa d’r Paletti, deë jieët ós nuie mód

sjtroof 2:

d’r Joep zeët ’t is woar, d’r Paletti kiekt vuuroes
i Kirchroa is alles jód, vier hant jenóg in hoes
vuur al wat kómme jeet, sjrekke vier nit tseruk
deë tröatekops-Paletti  bringt vertrouwe en jeluk

sjtroof 3:

Kirchroa hat sjun zaachens, um sjtoots dróp tse zieë
vasteloavend, Roda, W.M.C.  en nog vöal mieë
vier hant ing eje sjproach, dat is ‘t Kirchröadsj plat
en noen óch d’r Paletti, d’r bewaacher van ós sjtad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *