Leësplenks-je óppen sjoeël

Vurrieg joar hant vier, vuur ós 35-jöarieg joebielejoem, e leësplenks-je losse maache. Ainfache wöad mit sjieke tseechnoenge van ’t Margot Senden. Mit d’r erlues van die plenks-jer hant vier dat nemlieje als poster losse maache en doanoa hant vier die rónkjebraad noa alle basissjoeële i Kirchroa…….

Dat is alwerm bauw e joar jeleie evvel de foto doava sjtóng nog nit óp ós heemzie. Vanaaf noen waal…….

Ózze vuurzitsender, d’r John, bringt ós leësplenks-je als poster noa alle basissjoeële i Kirchroa……. In ’t hollensj: “Wethouder Bok (Cultuur) en wethouder Schlangen (Onderwijs) brachten het leesplankje naar de leerlingen van Basisschool St. Ursula.“

Doa sjtóng doe ’t nemlieje bij jesjrève:

 

In het kader van het 35-jarig bestaan van Dialekverain D’r Wauwel uit Kerkrade-West hebben de leden van deze vereniging een leesplankje met alledaagse Kerkraadse dialectwoordjes samengesteld. Dit plankje is in het jubileumjaar als placemat gratis verstrekt aan de bezoekers van de jaarlijkse dialectavond en was daarna te koop bij de vereniging. Er bleek grote vraag te zijn naar het leesplankje en een tweede druk werd al na enkele weken besteld. Vervolgens hebben de leden van de dialectvereniging het idee geopperd om dit plankje in postervorm cadeau te doen aan alle basisscholen van Kerkrade. Wethouder Jo Bok en wethouder Jo Schlangen hebben deze poster, namens D’r Wauwel, aan de basisscholen aangeboden.

Dialect

Een paar jaar geleden heeft de gemeentelijke dialectwerkgroep een enquête gehouden onder de ouders van alle Kerkraadse basisschoolleerlingen. De respons bij deze enquête was met maar liefst 57% (= 1676 ouders) verrassend hoog. 49% van de ouders vindt het belangrijk dat hun kinderen dialect spreken en 71,9% van de ouders geeft aan het belangrijk te vinden dat hun kinderen kennis hebben van het Kerkraads dialect. De poster komt tegemoet aan die wensen van de ouders. De scholen hoeven alleen maar de poster op een centrale plaats in het schoolgebouw op te hangen en de kinderen zullen vanzelf hun leergierigheid prikkelen als ze de woordjes bij de betreffende tekeningen zien staan. D’r Wauwel heeft daarbij bewust gekozen voor woorden die in het alledaags gebruik vaak vernederlands worden of voor woorden die gewoon heel leuk zijn. Een greep uit de woordjes: ing oamezeek (een mier), inne kuusj (een varken), inne miepmop (een vlinder), e ies-je (een ijsje), e plets-je (een koekje).

En jewonne hat………

Ja leef puzel-vrung, óp ózze Wauwel-oavend hant vier inne puzel oes-jedeeld en d’r janse tswek woar um deë puzel (jemaad durch ós Elly Pluijmen wa) jans oes tse vulle en doanoa lettersjer bij-ee tse zuemere doamit dat ing luezoeng droes koam. En dat woar “Sjpas i Kirchroa”. Oes al die name die dat jód hauwe (en die d’r puzel óch jans jód hauwe jemaad) hant ’t Elly en ’t José ’t Serrah (de doater van d’r Hans en ’t Tamara van ’t nemlieje blommejesjef) d’r jewinner losse oes-zukke. En jewonne hat d’r heer Peter Steijvers oes Heële! Heë hat doamit vrijkate jewonne vuur ózze nieëkste Wauwel-oavend  2018. Wienieë dat dat is, losse vier uuch nog waal wisse.

Evvel namens d’r janse Wauwel, heer Steijvers, va hatse jrateleerd mit deë sjunne pries en vier bejrusse uuch jeer óp ózze Wauwel-oavend!

 

L1 Lintje vuur d’r Maurice

L1 hat ’t ziech nit losse neëme um 52 luu oes Limburg ing rungde lintjere tse sjpendere. En inne van die 52 Limburjere is ózze Maurice! Jenomineerd woeëd heë wail heë al minnieg joar mit tser tsóg is um d’rvuur tse zörje dat Modders erve nit zal sjterve en wail heë durch zieng sjrieverei óch nog ins d’r jauwe tswek óngersjtutse deed. Betste Maurice, va hatse jrateleerd namens de janse Wauwel-famillieë!

’t Jeet dróp aa….

’t Jeet dróp aa, leef Wauwelvrung, ózze dialek-oavend mit dis joar sjproach oes Heële, Zitterd en oes ’t sjunste óp de welt. Mit jezank oes Mastrich, Zjwame en Kirchroa. Mit vuur ós tswai nui name óp ós tejater-buun, d’r Hans Hirsch  en d’r Sander Mesters, die mit ’t Tamara Hodzelmans en d’r Kevin Renierkens tseeche wat me mit sjproach kan doeë. Ós eje mitjlieder zunt óch dis joar werm jód vertroane en d’r Jan Gouders sjpilt alles wie oes de ef an-ee. Vier zient ós kómmende zamsdieg in ’t Sjtaater Hoes wa!

En ziet uur dan ózze vuurzitsender, jef hem e henke en  jrateleer hem dan va hatse mit zienne verjoardaag. D’r John Vandeberg hat huu verjoardaag en hoft uuch allenäu tse zieë kómmende zamsdieg woa heë uuch va hatse zal bejrusse…

Bis dan wa!