L1 Lintje vuur d’r Maurice

L1 hat ’t ziech nit losse neëme um 52 luu oes Limburg ing rungde lintjere tse sjpendere. En inne van die 52 Limburjere is ózze Maurice! Jenomineerd woeëd heë wail heë al minnieg joar mit tser tsóg is um d’rvuur tse zörje dat Modders erve nit zal sjterve en wail heë durch zieng sjrieverei óch nog ins d’r jauwe tswek óngersjtutse deed. Betste Maurice, va hatse jrateleerd namens de janse Wauwel-famillieë!

’t Jeet dróp aa….

’t Jeet dróp aa, leef Wauwelvrung, ózze dialek-oavend mit dis joar sjproach oes Heële, Zitterd en oes ’t sjunste óp de welt. Mit jezank oes Mastrich, Zjwame en Kirchroa. Mit vuur ós tswai nui name óp ós tejater-buun, d’r Hans Hirsch  en d’r Sander Mesters, die mit ’t Tamara Hodzelmans en d’r Kevin Renierkens tseeche wat me mit sjproach kan doeë. Ós eje mitjlieder zunt óch dis joar werm jód vertroane en d’r Jan Gouders sjpilt alles wie oes de ef an-ee. Vier zient ós kómmende zamsdieg in ’t Sjtaater Hoes wa!

En ziet uur dan ózze vuurzitsender, jef hem e henke en  jrateleer hem dan va hatse mit zienne verjoardaag. D’r John Vandeberg hat huu verjoardaag en hoft uuch allenäu tse zieë kómmende zamsdieg woa heë uuch va hatse zal bejrusse…

Bis dan wa!