Dialekoavend

Ing kier in ’t joar haode vier inne dialekoavend. Óp ós dialekoavende treëne hoopzechlieg de mitjlieder va ózze verain óp.

In de letste joare weëd óch ummer inne act ópjeveurd, deë durch e mitjlied van D’r Wauwel is jesjrève.
Óch hant vier ummer eemoal vuur en eemoal noa de paus moezziekaliesje intermezzo’s.

En, went de tsiet ’t tsouwlieët, hant vier rejelmieësieg óch jeste va anger veraine en oes anger plaatzje, die in hönne dialek tekste vuurleëze.

D’r nieëkste dialekoavend is óp d’r :
21 meëts 2020 in ’t Sjtaater Hoes.

De kate kómme in d’r vuurverkoof óp de vuurverkoofadresse: Bóchjesjef ”De Mijnlamp” aan de Jraversjtroas 68, Blommejesjef Tamara an de Heiveldsjtroas 123 en bij de mitjelieder van d’r verain. Mieëtstens zunt de kate noa e paar daag oesverkaod.