Dialekoavend

Ing kier in ’t joar haode vier inne dialekoavend. Óp ós dialekoavende treëne hoopzechlieg de mitjlieder va ózze verain óp.

In de letste joare weëd óch ummer inne act ópjeveurd, deë durch e mitjlied van D’r Wauwel is jesjrève.
Óch hant vier ummer eemoal vuur en eemoal noa de paus moezziekaliesje intermezzo’s.

En, went de tsiet ’t tsouwlieët, hant vier rejelmieësieg óch jeste va anger veraine en oes anger plaatzje, die in hönne dialek tekste vuurleëze.

Laider hat ’t Coronavirus ós inne sjtrich durch d’r dialekoavend van
dis joar (2020) jetrókke.
Vier hant besjlaose um jenne nuie datoem tse plane.

De kate die uur flaich al hat jejole vuur dis joar doavan kriet uur ’t jeld tseruk.

Natuurlieg hoffe vier va hatse dat dat Coronavirus uuch mit rouw lieët en dat vier uuch 2021 of 2022 werm allenäu zient wen vier inne oavend kenne plane!

De mitjlieder van D’r Wauwel