Dialekoavend

Ing kier in ’t joar haode vier inne dialekoavend. Óp ós dialekoavende treëne hoopzechlieg de mitjlieder va ózze verain óp.

In de letste joare weëd óch ummer inne act ópjeveurd, deë durch e mitjlied van D’r Wauwel is jesjrève.
Óch hant vier ummer eemoal vuur en eemoal noa de paus moezziekaliesje intermezzo’s.

En, went de tsiet ’t tsouwlieët, hant vier rejelmieësieg óch jeste va anger veraine en oes anger plaatzje, die in hönne dialek tekste vuurleëze.

Laider hat ’t Coronavirus ós inne sjtrich durch d’r dialekoavend van
21 meëts jetrókke.
Vier hant besjlaose um dierek óch mar al inne nuie datoem tse plane:

zamsdieg, d’r 19de tseptember 2020

De kate die uur flaich al hat jejole vuur 21 meëts kant uur jeweun
d’r 19de tseptember jebroeche.

Went uur tsouwvellieg in d’r tseptember nit kant kómme, dan lievert uur uung kaat werm in en kriet uur ’t jeld tseruk!

Natuurlieg hoffe vier va hatse dat dat Coronavirus uuch mit rouw lieët en dat vier uuch d’r 19de tseptember werm allenäu zient!

De mitjlieder van D’r Wauwel

De kate kómme in d’r vuurverkoof óp de vuurverkoofadresse: Bóchjesjef ”De Mijnlamp” aan de Jraversjtroas 68, Blommejesjef Tamara an de Heiveldsjtroas 123 en bij de mitjelieder van d’r verain. Mieëtstens zunt de kate noa e paar daag oesverkaod.