Dialekoavend

Ing kier in ’t joar haode vier inne dialekoavend. Óp ós dialekoavende treëne hoopzechlieg de mitjlieder va ózze verain óp.

In de letste joare weëd óch ummer inne act ópjeveurd, deë durch e mitjlied van D’r Wauwel is jesjrève.
Óch hant vier ummer eemoal vuur en eemoal noa de paus moezziekaliesje intermezzo’s.

En, went de tsiet ’t tsouwlieët, hant vier rejelmieësieg óch jeste va anger veraine en oes anger plaatzje, die in hönne dialek tekste vuurleëze.

Laider hat ’t Coronavirus ós inne sjtrich durch d’r dialekoavend van
2020 en 2021 jetrókke.

D’r nuie datoem vuur ózze nieëkste dialekoavend is:

Zamsdieg 18 mëets 2023 in ’t Westhoes

Natuurlieg hoffe vier va hatse dat dat Coronavirus uuch mit rouw lieët en dat vier uuch dan werm allenäu zient.

De mitjlieder van D’r Wauwel