Jesjiechte

De jesjiechte va Dialekverain D’r Wauwel

Ózze naam ”D’r Wauwel”

De vasteloavendstsiedónk van d’r ieësjte vasteloavendsverain va Kirchroa-West ”De Doemedrieënere 1935” heesjet ”D’r Wauwel”. Dis tradietsiejoeën hant vier ópjepakd. Zoeëwaal ózze verain, wie de vasteloavendstsiedónk hant d’r naam ”D’r Wauwel” krèje.

Wat wil en wat deet ”D’r Wauwel”?

Ós moddersjproach in iere haode.
Sjrievere ing buun jeëve um mit anger sjrievere sjpas an ós moddersjproach tse beleëve.
Auw koeltoerdenkmaler i Kirchroa-West beware.
Ing kier in ’t joar inne dialekoavend haode.
Vuur de vasteloavend ing wietsieje vasteloavendstsiedónk maache.
Ing kier in ’t joar inne jemuutlieje wauweldaag hoade vuur de mitjelieder en hönne partner.
Óp verainsfester van anger veraine vuurleëze va jediechte en jesjiechtens.

1980

Oktober Sjtieftoengsverzamloeng, 6 mitjlieder en jrunder vanaaf de ieësjte sjtond:

Lei Geurts † 2006
Jo Heltzel † 1994
Louis Scholtes † 2011
Jan Spitz
Nelly Waterval
Hens v.d. Weijer † 1996
(Dokter en professor van de Narrenuniversieteit Limburg, de N.U.L.)

1981

Ieësjte vasteloavendstsiedónk ”D’r Wauwel” vuur Kirchroa-West in ing óplaag van 8500 en 28 bladzie

1992

Joebielejoems-vasteloavendstsiedónk nommer 11

2003

Joebielejoems-vasteloavendstsiedónk nommer 22 in ing óplaag van 10.000 en 48 bladzie

2005

D’r verain besjteet 25 joar. ’t Weëde 3 oesverkaode dialekoavende jehaode en ’t weëd fes jevierd. Óch weëd ’t kluubje va vrung inne richtieje verain mit sjatute en zoeëwier. Van de jemeende Kirchroa kriet d’r verain d’r naam van “’t Wauwelpad” als jesjenk.

2006

D’r verain, bezóngesj d’r Jan Spitz, kriet in november van d’r vasteloavendsverain va Kirchroa-West, d’r VVKW, de ieremedallieë van ”D’r Jode Sjteer”.

2007

D’r Jan Spitz sjtópt dermit, noadat heë 25 joar als vuurzitsender de kaar jetrókke hat. D’r John Vandeberg weëd d’r nuie vuurzitsender.

2014

Joebielejoems-vasteloavendstsiedónk nommer 33 in ing óplaag van 10.000 en 48 bladzie

2015

D’r Wauwel besjteet 35 joar. Ónger d’r tietel “E tröansje jrieëmele” weëd in d’r november ’t 4de Wauwelbóch oes-joave.

2020

D’r Wauwel besjteet 40 joar. Laider durch Corona je fès.

Bucher van ”D’r Wauwel”:

  • 1990 > “Heemwieë in de kluur va vruier” > 10 joar D’r Wauwel
  • 1993 > “Aafjewingde Blui”
  • 2005 > “Wauweljedanke” > 25 joar D’r Wauwel
  • 2015 > “E Tröansje Jrieëmele” > 35 joar D’r Wauwel

In al die joare zint allerlai lu mitjelied van d’r Wauwel jeweë of zie hant óp de ing of anger maneer vuur d’r Wauwel jewirkd. Oes de erinneróng kómme de name van:
Huub Bemelmans † 1981
Pol Brounts † 2005 ieremitjlied Mastrich, doctor Narren Universiteit Limburg
Al Debets
Hans Golombiewski † 2008
Pierre Hanssen
Frans Haselier † 2017 ieremitjlied, doctor Narren Universiteit Limburg
Sandra Hommen
Lies van Hoof
Herman Jongen
Huub Lamers
José Mayer † 2017
Chris Ploum
Fritz Radermacher
Chris Theunissen † 2013
Lei Vliegen (plus pap en mam)
Marianne Wetzels † 2009

Maurice Hintzen

Wim Wouters

Angelique Moberts † 2022

Annie Lennartz