Tsiedónk

Ónger d’r knop ”jesjiechte” kant uur leëze uvver de tradietsiejoeën van ós vasteloavendstsiedónk. Alle mitjelieder wirke vanaaf d’r tseptember bis in d’r detsember an de nieëkste oesjaaf va dis tsiedónk. Jesjefslu weëde bezoeëd um annóngse tse jelde en jidder mitjlied zörgt d’rvuur dat vier nui wietse hant en dat heë winniegstens ing bladzie jevuld kriet mit karnevaleske teks, tseechnoenge en jesjiechtens.

Jiddes joar weëd ’t ieësjte eksemplaar aajeboane an d’r nuie Prins va Kirchroa-West en an B&W va de jemeende Kirchroa.

Dis tsiedónk hat ing óplaag va 8.000 eksemplare. Doamit kanne alle 18.000 lu va Kirchroa-Wes bedeend weëde. Zoeëjaar in de wieëtsjafte i Kirchroa kan dis tsiedónk dan jeleëze weëde.

Alle vasteloavendstsiedónke van d’r Wauwel kant uur hei-ónge vinge: alle Wauweltsiedónke

 

Prins va Kirchroa West - zieng hoeëgheet Tim I

Prins va Kirchroa West - zieng hoeëgheet Jos II

Prins va Kirchroa West - zieng hoeëgheet Bas I

Endlieg is ze doa, alaaf". Dieng vasteloavend tsiet.
En hü d’r daag dat jans Kirchroa-West. Zieng eje Hoeëgheet ziet.

Prins va Kirchroa West - zieng hoeëgheet Jos I

Ze hant werm inne nuie. ’t Zukke is jedoa.
Kirchroa-Wes kan ruiieg. Vasteloavend viere joa.

Prins va Kirchroa West - zieng hoeëgheet Patrick IV

Um Prins tse zieë biste noeëts tse aod. Vasteloavend hilt diech jónk
Drum jef noen mer ins orrentlieg jaas. En sjpring mer loestieg rónk.

Prins va Kirchroa West - zieng hoeëgheet Boy I

Doe has al ieëder dra jepreufd, wat ’t heesjt um Prins tse zieë,
Tse trekke in d’r kingertsóg, dat sjmaachet al noa mieë.

Prins va Kirchroa West - zieng hoeëgheet Kevin II

Doa sjtees te dan i vol ornaat, va kop bis vus perfekt.
Doe bis, zoeë wie me óch waal zeët, e sjiek jlaas vol mit sekt.

Prins va Kirchroa West - zieng hoeëgheet Marc I

Doe sjtaatse Prins va Kirchroa-Wes. Jenis en vräu diech óp die fes.
Haol mit vasteloavend alles oes de kas. Zing en sjpring en maach diech sjpas.

Prins va Kirchroa West - zieng hoeëgheet Ivo I

D’r prins va tswaidoezendtsing, deë hat de welt in j’n heng.
Heë trukt durch kirchroa-Wes, den ’t is werm doa dat fes.

Prins va Kirchroa West - zieng hoeëgheet Raymond II

Doe sjunne jong oes Kirchroa-Wes, vuur diech is Karneval jroeës fes.
Doe kans nit sjtil mieë blieve sjtoa, mit vasteloavend móts-tse joa.

Prins va Kirchroa West - zieng hoeëgheet Patrick III

Jans lanksaam jeet ’t tsugs-je werm rolle, jelane mit loeter vasteloavends klure.
Oave i jen loeët bild ziech e kluur-palet, vol roeëd, jeel, jreun, va hinge en va vure.

Prins va Kirchroa West - zieng hoeëgheet Sjoerd I

Prins tse zieë mit vasteloavend is jans jet angesj, leve jong.
Wie inne meersje-prins óp e wies peëd.Deë moeët, woeëd nit jevroagd wie heë dat vong.

Prins va Kirchroa West - zieng hoeëgheet Kevin I

Wat is dat sjun um prins tse zieë. Alling al hei in Kirchroa-wes.
Vuur mennieginne is 't tse sjpieë. En doarum maach d'r van e fes.