Tsiedónk

Ónger d’r knop ”jesjiechte” kant uur leëze uvver de tradietsiejoeën van ós vasteloavendstsiedónk. Alle mitjelieder wirke vanaaf d’r tseptember bis in d’r detsember an de nieëkste oes-jaaf va dis tsiedónk. Jesjefslu weëde bezoeëd um annóngse tse jelde en jidder mitjelied zörgt d’rvuur dat vier nui wietse hant en dat heë winniegstens ing bladzie jevuld kriet mit karnevaleske tekst, tseechnoenge en jesjiechtens.

Jiddes joar weëd ’t ieësjte eksemplaar aajeboane an d’r nuie Prins va Kirchroa-West en an B&W va de jemeende Kirchroa.

Dis tsiedónk hat ing óplaag va 8.000 eksemplare. Doamit kanne alle 18.000 lu va Kirchroa-Wes bedeend weëde. Zoeëjaar in de wieëtsjafte i Kirchroa kan dis tsiedónk dan jeleëze weëde.

1982 – 1994 hat d’r pap van d’r Jo heltzel (deë heesjet óch Jo Heltzel) 14 kier d’r Lay-out van d’r Wauwel jemaad.

1995 – 2003 hat d’r Pierre Hanssen (deë wirket doe bij d’r Zuid-Limburger) 8 kier d’r Lay-out van d’r Wauwel jemaad.

2004 – 2020 Hat ózze Jo Heltzel 17 kier d’r Lay-out van d’r Wauwel jemaad. In 2004 woeët dat vuur de ieëtsjte kier mit d’r computer jedoa. Dat is óch duudlieg tse zieë an d’r lay-out!

Alle vasteloavendstsiedónke van d’r Wauwel kant uur hei-ónge vinge:

Prins va Kirchroa Wes :

2023 Jimmy 2
2021 Prins Corona

2020 – Dave I
2019 – Timo I
2018 – Tim I
2017 – Jos II
2016 – Bas I
2015 – Jos I
2014 – Patrick IV
2013 – Boy I
2012 – Kevin II
2011 – Marc I
2010 – Ivo I
2009 – Raymond II
2008 – Nick I
2007 – Patrick III
2006 – Sjoerd I
2005 – Kevin I
2004 – Raymond I
2003 – Jim I
2002 – Dennis I
2001 – Stefan I
2000 – Ramon I
1999 – Maurice I
1998 – Ronald I
1997 – René II
1996 – Patrick II
1995 – Addy I
1994 – Jean III
1993 – Roger II
1992 – Patrick I
1991 – Patrick I
1990 – Silvio I
1989 – Roger I
1988 – Jean II
1987 – Bert I
1986 – Peer I
1985 – Pierre II
1984 – Erik I
1983 – Marcel I
1982 – Harold I
1946 – Jo I