Wat sjpilt

Ós motto:

“Sjprèch uung moddersjproach!”
“Modders erve darf nit sjterve!”

 

Hoera ze zint noen doa, ós nui leësplenks-jer of móffelemetsjere (Place-mets 42 x 30 CM in plastiek)

Ze koste € 2,00 ‘t sjtuk.
Besjtelle bij ’t Elly Pluijmen elplm@home.nl
Jeld sjtorte op rechnoengnummer NL80INGB0000980317
Besjrievoeng: leesplankje, leësplenks-je of móffelemetsje en ’t adres woa ze hin mósse.
Via tillefٕóng jeet óch: 045-8501617
Went uur nit tse wied voet woeënt, weëde ze braad.
Aafhoale jeet óch bij ’t Elly: Jraversjtroas 151 (va tse vure waal effe aaróffe)

Vier hant noen óch  8 versjiede bóchbladwiezere ( 4 x 20 CM) mit kótte sjpruch en zagenswies. 

Vuurbild:

                 

Ze koste € 2,50 vuur 8 sjtuk.
Besjtelle bij ’t Elly Pluijmen elplm@home.nl
Jeld sjtorte op rechnoengnummer NL80INGB0000980317
Besjrievoeng: Bóchbladwiezere en ’t adres woa ze hin mósse.
Via tillefٕóng jeet óch: 045-8501617
Went uur nit tse wied voet woeënt, weëde ze braad.
Aafhoale jeet óch bij ’t Elly: Jraversjtroas 151 (va tse vure waal effe aaróffe)

CORONA

Ópins

Ópins is ós welt verenderd
Bauw jinne is mieë an duur
Flot noa ’t jesjef en werm óp heem aa
‘t “Corona”” vieroes zörgt doavuur.

Nit mieë jemuutlieg noa jen dörp.
Óp d’r maat hat me nuus tse zukke.
Jee miensj tse zieë, terasse leëg
Ós sjtad die leuft óp “krukke”.

“Binne blieve” is d’r vuursjlaag
D’r tillefong is noen jood weëd.
Han ich de noabere al jehoeëd?
Flot effe aaróffe, hure wat d’r noaber zeët.

Noa ’t jesjef is noen óp aafsjtand
Drei eroes en drei erin
Dat jelde wat me nuedieg hat
Hamstere hat jinne zin.

Wienieë junt vier ’t bejriefe
Van ós allenäu is de welt
Tsezame leëve, tsezame dele
Dat is wat bij miensjliegheet tselt.

Kirchroa, d’r 27ste meëts
Annie Lennartz
Dialekverain D’r Wauwel.

Nui bóch van D’r Wauwel

“E tröansje jrieëmele”
Vanaaf noen is d’r pries : € 5,– en is tse jelde bij de mitjlieder  van d’r Wauwel.

Leef vrung van ós moddersjproach!

Laider hat ’t Coronavirus ós inne sjtrich durch d’r dialekoavend van dis joar jetrókke.

Vier hant besjlaose um dierek óch mar al inne nuie datoem tse plane:

zamsdieg, 20 meëts 2021

De kate die uur flaich al hat jejole vuur dis joar kant uur jeweun

20 meëts 2021 jebroeche.

Went uur tsouwvellieg nit kant kómme, dan lievert uur uung kaat werm in en kriet uur ’t jeld tseruk!

Natuurlieg hoffe vier va hatse dat dat Coronavirus uuch mit rouw lieët en dat vier uuch 20 meëts 2021 werm allenäu zient!

De mitjlieder van D’r Wauwel