Wat sjpilt

Ós motto:

“Sjprèch uung moddersjproach!”
“Modders erve darf nit sjterve!”

’t Memory-sjpel van D’r Wauwel.
30 tseechnoenge moal tswai zunt 60 keëtsjer
Verkoofpries € 12,50 p. st.
Bij jidder sjpel kriet uur ummezuns  ‘t bóch “e tröansje jrieëmele”

Uur kant ’t sjpel jelde bij ‘t
Elly Pluijmen
Jraversjtroas 151
6466KV Kirchroa.
Va tse vure effe aaróffe.
Til. 045-8501617.

Oktober 2020.

E verains-joebielejoem jans angesj.

Leef vrung van d’r Wauwel.

Dis joar wole vier ós 40-jöarig joebielejoem jans jroeës mit inne sjunne dialekoavend en inne empfank tsezame mit uuch viere, mar alles koam angesj. Corona woar doa. Noa ing paus va 4 mond hant vier bij e mitjlied in d’r jaad werm ing verzamloeng jehad. Doa hant vier mit pieng in ós hats besjlaose dat d’r dialekoavend nit durchjeet. Óch hant vier jinne nuie datoem vas-jesjteld. Óch d’r empfank jeet nit durch. Wat dan noen jedoa? Vier mósse jet van ós losse hure, vier junt bij de lu óp bezuk en neëme jet lekkesj mit vuur bij d’r kaffieë. Vier woare e paar middieje welkom in d’r Lupinenhof en de Firenschat en zunt doa noa ’t vuurdrage in ós sjun moddersjproach mit e jód jeveul óp heem aa jange. Wail vier nit wisse wielang vier nog mit ’t Corona in d’r maag zitse  hant vier besjlaose um de durch uuch jejole kate vuur d’r dialekoavend tseruk tse neëme. Uur kant die doa tseruk bringe woa uur ze jejole hat en uur kriet dan ’t jeld tseruk. Vuurverkoofadresse woare: Bloemsierkunst Tamara, Drukkerij/kantoorboekhandel Schreurs, ‘t Sjtaater Hoes i Kirchroa-West en Buck-office i Kirchroa.

 

Hoera ze zint noen doa, ós nui leësplenks-jer of móffelemetsjere (Place-mets 42 x 30 CM in plastiek)

Ze koste € 2,00 ‘t sjtuk.
Besjtelle bij ’t Elly Pluijmen elplm@home.nl
Jeld sjtorte op rechnoengnummer NL80INGB0000980317
Besjrievoeng: leesplankje, leësplenks-je of móffelemetsje en ’t adres woa ze hin mósse.
Via tillefٕóng jeet óch: 045-8501617
Went uur nit tse wied voet woeënt, weëde ze braad.
Aafhoale jeet óch bij ’t Elly: Jraversjtroas 151 (va tse vure waal effe aaróffe)

Vier hant noen óch  8 versjiede bóchbladwiezere ( 4 x 20 CM) mit kótte sjpruch en zagenswies. 

Vuurbild:

                 

Ze koste € 2,50 vuur 8 sjtuk.
Besjtelle bij ’t Elly Pluijmen elplm@home.nl
Jeld sjtorte op rechnoengnummer NL80INGB0000980317
Besjrievoeng: Bóchbladwiezere en ’t adres woa ze hin mósse.
Via tillefٕóng jeet óch: 045-8501617
Went uur nit tse wied voet woeënt, weëde ze braad.
Aafhoale jeet óch bij ’t Elly: Jraversjtroas 151 (va tse vure waal effe aaróffe)

CORONA

Ópins

Ópins is ós welt verenderd
Bauw jinne is mieë an duur
Flot noa ’t jesjef en werm óp heem aa
‘t “Corona”” vieroes zörgt doavuur.

Nit mieë jemuutlieg noa jen dörp.
Óp d’r maat hat me nuus tse zukke.
Jee miensj tse zieë, terasse leëg
Ós sjtad die leuft óp “krukke”.

“Binne blieve” is d’r vuursjlaag
D’r tillefong is noen jood weëd.
Han ich de noabere al jehoeëd?
Flot effe aaróffe, hure wat d’r noaber zeët.

Noa ’t jesjef is noen óp aafsjtand
Drei eroes en drei erin
Dat jelde wat me nuedieg hat
Hamstere hat jinne zin.

Wienieë junt vier ’t bejriefe
Van ós allenäu is de welt
Tsezame leëve, tsezame dele
Dat is wat bij miensjliegheet tselt.

Kirchroa, d’r 27ste meëts
Annie Lennartz
Dialekverain D’r Wauwel.

Nui bóch van D’r Wauwel

“E tröansje jrieëmele”
Vanaaf noen is d’r pries : € 5,– en is tse jelde bij de mitjlieder  van d’r Wauwel.

Leef vrung van ós moddersjproach!

Laider hat ’t Coronavirus ós inne sjtrich durch d’r dialekoavend van ’t joar 2020 jetrókke.

Vier hant besjlaose um jinne nuie datoem tse plane.

Wen dis joar (2021) dan in ’t noajoar.

De kate die uur flaich al hat jejole vuur 2020 kant uur jeweun 2021 jebroeche.

Went uur tsouwvellieg nit kant kómme, dan lievert uur uung kaat werm in en kriet uur ’t jeld tseruk!

Natuurlieg hoffe vier va hatse dat dat Coronavirus uuch mit rouw lieët en dat vier uuch hoffentlieg 2021 werm allenäu zient!

De mitjlieder van D’r Wauwel